KẾ HOẠCH Kiểm tra cuối kỳ 2 năm học 2021 - 2022

Trang chủ»TIN TỨC»TIN TIÊU ĐIỂM»KẾ HOẠCH Kiểm tra cuối kỳ 2 năm học 2021 - 2022

KẾ HOẠCH Kiểm tra cuối kỳ 2 năm học 2021 - 2022

18/04/2022 - 15:47

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS VÀ THPT NHÂN VĂN

 

Số:       /KH-NV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng 4 năm 2022

 

 

KẾ HOẠCH

 

Kiểm tra cuối kỳ 2 năm học 2021 - 2022

 

Căn cứ thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 

Căn cứ Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông;

 

Căn cứ văn bản số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch COVID-19 năm học 2021-2022;

 

Căn cứ văn bản số 3431/SGDĐT-GDTrH ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn chuyên môn giáo dục trung học “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;

 

Căn cứ hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo trong buổi họp chuyên môn trực tuyến ngày 01 tháng 4 năm 2022;

 

Căn cứ văn bản số 1094/SGDĐT-GDTrH ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện hoạt động chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021-2022;

 

Căn cứ Công văn số 532/GDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú, về hướng dẫn kiểm tra cuối kỳ 2 cấp trung học cơ sở, năm học 2021 - 2022;

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022, trường THCS và THPT Nhân Văn xây dựng kế hoạch kiểm tra cuối kỳ 2, năm học 2021 - 2022 như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

 

1. Mục đích.

 

- Kiểm tra và đánh giá năng lực học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức kỹ năng và theo thông tư 26/2020/TT-BGDĐT (đối với học sinh các lớp 7, 8, 9, 10, 11, 12) và thông tư 22/2021/TT-BGDĐT (đối với học sinh lớp 6).

 

2. Yêu cầu

 

- Việc xây dựng ma trận đặc tả, biên soạn đề kiểm tra, tổ chức kiểm tra áp dụng Công văn số 3232/GDĐT-TrH ngày 01 tháng 10 năm 2020 về hướng dẫn thực hiện kế hoạch giáo dục và kiểm tra đánh giá học sinh năm học 2020-2021 và Công văn số 3333/GDĐT-TrH ngày 09 tháng 10 năm 2020 về hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra định kỳ và tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ năm học 2020-2021 của sở Giáo dục và Đào tạo.

 

- Những trường hợp học sinh vắng kiểm tra theo lịch chung, nhà trường chủ động sắp xếp cho học sinh được tham gia kiểm tra bổ sung theo đúng quy định (không kiểm tra trực tuyến).

 

- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra cuối kỳ 2 phải đảm bảo đúng quy trình biên soạn đề kiểm tra; ban hành quyết định phân công: ra đề, in sao đề, coi, chấm kiểm tra; công tác coi, chấm, vào điểm, báo điểm kiểm tra đúng quy chế; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên theo quyết định; Lưu ý: không bố trí lịch kiểm tra quá 02 môn/01 buổi.

 

- Hiệu trưởng chỉ đạo thống nhất trong các tổ, nhóm chuyên môn để ôn tập cho đối tượng học sinh yếu, kém, chưa đạt, học sinh phải cách ly do COVID-19 nhằm đảm bảo học sinh đạt kết quả tốt nhất trong kỳ kiểm tra.

 

- Sắp xếp học sinh theo thứ tự A, B, C… cho từng khối, chia phòng kiểm tra không quá 30 học sinh/01 phòng, thực hiện nghiêm túc theo đúng quy chế của trường. Nhà trường thông tin lịch kiểm tra cuối kỳ 2 với đầy đủ các môn lên website và trang Fanpage Facebook của nhà trường và nộp kế hoạch về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/4/2022.

 

- Các môn do Phòng Giáo dục và đào tạo ra đề, Phó Hiệu trưởng chịu trách nhiệm nhận đề kiểm tra tại Phòng Giáo dục và Đào tạo vào các buổi chiều trước ngày kiểm tra một ngày (từ 14g00 đến 16g30'). Riêng môn Ngữ văn 6 nhận đề vào sáng thứ Hai (09/5/2022) từ 06g30' đến 06g45'. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm bảo mật đề kiểm tra và mở bì đựng đề trước giờ phát đề cho học sinh 15 phút (Có biên bản mở đề). Các môn còn lại, thực hiện nghiêm túc theo đúng quy chế của trường. Thực hiện lưu hồ sơ theo quy định.

 

- Đáp án các môn do Phòng Giáo dục và Đào tạo ra đề được gửi qua địa chỉ email của bộ phận chuyên môn nhà trường sau khi kết thúc thời gian kiểm tra của mỗi môn, tiến hành in ấn, chuyển cho giáo viên chấm kiểm tra.

 

II. TỔ CHỨC KIỂM TRA

 

1. Phân công nhiệm vụ

 

- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chính trong kỳ kiểm tra, duyệt đề kiểm tra; chịu trách nhiệm bảo mật đề kiểm tra và tổ chức mở bì đựng đề đúng thời gian quy định.

 

- Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn chịu trách nhiệm tổ chức và điều hành kỳ kiểm tra; hỗ trợ duyệt đề, bảo quản đề kiểm tra; phân công giáo viên coi kiểm tra, sinh hoạt quy chế chuyên môn; đánh số phách bài kiểm tra; phân công giám khảo chấm bài; tổng hợp phiếu nhận xét, đánh giá bài kiểm tra; chịu trách nhiệm in sao đề kiểm tra; trực tiếp điều phối việc thu bài kiểm tra, bảo quản phách; kiểm tra việc thực hiện quy chế và xử lý những sai sót, vi phạm trong quá trình kiểm tra; thống kê kết quả sau khi kiểm tra; nhận đề kiểm tra các môn do Phòng Giáo dục và Đào tạo trực tiếp ra đề tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

 

- Tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn, giáo viên bộ môn thống nhất nội dung kiến thức kiểm tra và ra một đề kiểm tra chung cho toàn khối theo chuẩn kiến thức kỹ năng, cấu trúc ma trận đề theo hướng dẫn.

 

- Giáo viên bộ môn tổ chức một tuần ôn tập và thực hiện biên soạn đề kiểm tra (ma trận, bảng đặc tả, đề kiểm tra, đáp án theo đúng quy định về số lượng, nội dung và thời gian làm bài).

 

- Giáo viên chủ nhiệm thông báo lịch kiểm tra cuối kỳ 2 cho học sinh; thông báo lịch kiểm tra cho phụ huynh học sinh để phối hợp động viên, nhắc nhở học sinh ôn tập, chuẩn bị tốt cho kỳ kiểm tra; hỗ trợ giáo viên bộ môn quản lý học sinh trong các giờ học, hướng dẫn học sinh tự học; phối hợp với giáo viên bộ môn trong việc ôn tập cho học sinh.

 

- Học sinh học tập nghiêm túc; tích cực, tập trung, chủ động ôn tập, chuẩn bị tốt cho đợt kiểm tra cuối kỳ 2.

 

2. Phân công ra đề

 

- Khối THCS:

 

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú ra đề kiểm tra chung các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh cho khối 7, 8, 9 và các môn tính điểm của khối 6 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí, Công nghệ, Tin học, Giáo dục công dân).

 

+ Tổ trưởng chuyên môn chỉ đạo cho giáo viên ra đề các môn còn lại.

 

- Khối THPT: Tổ, nhóm chuyên môn của trường ra đề ở tất cả các môn.

 

3. Thời gian tổ chức kiểm tra

 

3.1. Các môn không tổ chức kiểm tra tập trung: (Thể dục; Âm nhạc; Mĩ thuật; Công nghệ, Tin học của các lớp từ lớp 7 đến lớp 12; GDQP-AN của các lớp từ lớp 10 đến lớp12, Nghề PT của lớp 11).

 

- Khối 9, 12 tổ chức kiểm tra từ ngày 25/4/2022 đến ngày 29/4/2022.

 

- Các khối còn lại tổ chức kiểm tra từ ngày 09/5/2022 đến ngày 13/5/2022.

 

3.2. Các môn kiểm tra tập trung: (Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh; Vật lí; Hóa học; Sinh học; Lịch sử; Địa lí; GDCD; KHTN 6; LS-ĐL 6; Công nghệ 6; Tin học 6).

 

- Khối THCS: Các môn do Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú ra đề, thực hiện theo lịch chung của Phòng Giáo dục và Đào tạo, những môn còn lại trường chủ động tổ chức kiểm tra. Khối 9 bắt đầu từ 25/4/2022 và Khối 6, 7, 8 bắt đầu từ ngày 09/5/2022.

 

- Khối THPT: Trường chủ động tổ chức kiểm tra. Khối 12 bắt đầu từ ngày 25/4/2022 và Khối 10, 11 bắt đầu từ ngày 09/5/2022.

 

4. Thời gian làm bài, nội dung và hình thức ra đề các môn

 

4.1. Thời gian làm bài

 

- Môn Ngữ văn; Toán: 90 phút.

 

- Môn Tiếng Anh; môn Khoa học tự nhiên (KHTN); môn Lịch sử và Địa lí (LS-ĐL); môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp (HĐTNHN): 60 phút.

 

- Các môn còn lại: 45 phút.

 

4.2. Nội dung kiểm tra

 

- Căn cứ chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình và hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung giáo dục phổ thông bởi công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH về Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch COVID-19 năm học 2021-2022 của Bộ GDĐT, không kiểm tra những nội dung vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông; không kiểm tra đối với các nội dung phải thực hiện tinh giản và các nội dung hướng dẫn học sinh tự học, tự học, tự làm, tự thực hiện, không yêu cầu, những nội dung yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm. Nội dung đề kiểm tra cuối kỳ được xây dựng dựa trên ma trận, đặc tả của đề kiểm tra, đáp ứng theo yêu cầu cần đạt của môn học được qui định trong Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT). Chú ý một tỷ lệ phù hợp các câu hỏi vận dụng, câu hỏi liên hệ với thực tiễn cuộc sống.

 

- Nội dung bài kiểm tra cuối kỳ 2 được thực hiện từ tuần đầu học kỳ đến tuần thực hiện bài kiểm tra (từ tuần 1 đến tuần 12 học kỳ 2). Bài kiểm tra đánh giá phải đảm bảo kiểm tra theo diện rộng (ở mức độ nhận biết, thông hiểu) của kiến thức và kĩ năng, đồng thời phải đảm bảo ở mức độ sâu, phân hóa (ở mức độ vận dụng). Mức độ kiến thức đảm bảo theo đúng tỉ lệ 4,5 : 4,5 : 1 (45% nhận biết, 45% thông hiểu, 10% vận dụng).

 

- Tổ nhóm trưởng chuyên môn họp tổ, thống nhất nội dung kiểm tra, phân công giáo viên biên soạn đề (ghi rõ trong sổ họp tổ nhóm chuyên môn) và yêu cầu giáo viên bộ môn thông báo nội dung ôn tập cho học sinh (đảm bảo nội dung ôn tập kiểm tra được phổ biến thống nhất, đồng bộ giữa các lớp).

 

- Đề kiểm tra phải bảo đảm yêu cầu bảo mật, tính chính xác, câu hỏi rõ ràng nội dung kiểm tra giới hạn trong học kỳ 2 đã được dạy (các môn do Phòng Giáo dục và Đào tạo ra đề được cán bộ chuyên môn thống nhất với các trường, môn do trường ra đề phải được thống nhất trong tổ nhóm chuyên môn của nhà trường).

 

- Mọi thông tin điều chỉnh nội dung kiểm tra phải xin ý kiến Ban giám hiệu để điều chỉnh và thông báo kịp thời cho học sinh.

 

4.3. Hình thức ra đề

 

- Tổ nhóm trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm về bộ đề kiểm tra phải nộp gồm có: ma trận, đặc tả, đề kiểm tra, đáp án đúng theo quy định về số lượng, nội dung và thời gian làm bài (mỗi môn nộp 02 bộ đề có mức độ kiến thức tương tự nhau/01 khối, Ban giám hiệu sẽ chọn 01 bộ đề để tổ chức kiểm tra).

 

- Đề kiểm tra phải trình bày theo đúng mẫu quy định của nhà trường.

 

4.3.1. Khối THCS

 

- Môn Tin học kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm, làm bài trực tiếp trên đề.

 

- Môn Tiếng Anh (làm trên đề): Đề có 40% trắc nghiệm khách quan, 60% tự luận. Đề kiểm tra gồm có các phần sau:

 

+ Nghe: nghe băng hoặc đĩa (trong vòng 6 – 9 phút, đoạn nghe khoảng 2 – 3 phút, lặp lại 3 lần). Riêng khối 9 không có phần kiểm tra nghe;

 

+ Ngữ âm: trắc nghiệm;

 

+ Từ vựng: trắc nghiệm;

 

+ Ngữ pháp: trắc nghiệm;

 

+ Đọc hiểu: trắc nghiệm (dạng guided cloze hoặc dạng true/false);

 

+ Viết: tự luận (đổi câu hoặc viết có gợi ý).

 

- Môn Công nghệ 6, môn GDCD 6, môn HĐTNHN 6 ra đề mở.

 

- Các môn còn lại ra theo hình thức tự luận.

 

- Học sinh được sử dụng tập Bản đồ Địa lí, tập Atlat của khối lớp đó.

 

4.3.2. Khối THPT

 

- Khối 10, 11:

 

+ Môn Tiếng Anh thực hiện theo đặc thù của bộ môn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

+ Các môn Công nghệ, Thể dục, GDQP-AN, Nghề phổ thông, Tin học soạn đề theo đặc thù của từng bộ môn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

+ Các môn còn lại biên soạn đề theo hình thức tự luận kết hợp với trắc nghiệm khách quan theo tỉ lệ 70% tự luận : 30% trắc nghiệm khách quan.

 

- Khối 12:

 

+ Môn Tiếng Anh thực hiện theo đặc thù của bộ môn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

+ Môn Ngữ văn biên soạn đề theo hình thức tự luận.

 

+ Các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDCD biên soạn đề theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

 

+ Các môn còn lại biên soạn đề theo hình thức tự luận hoặc theo đặc thù của từng bộ môn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

+ Môn Địa lí, học sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

 

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

Từ ngày 11/4/2022

- Phổ biến kế hoạch kiểm tra cuối học kỳ 2.

- Tổ, nhóm chuyên môn họp thống nhất nội dung kiểm tra. Lưu ý: có ghi biên bản thống nhất.

- Thông báo nội dung ôn tập cho học sinh và giáo viên chủ nhiệm để phối hợp ôn tập cho học sinh.

- Thông báo lịch kiểm tra lên Website và Fanpage của nhà trường.

 

Từ ngày 13/4/2022 đến 23/4/2022

- Giáo viên tiến hành biên soạn đề kiểm tra sau đó gửi cho tổ nhóm trưởng chuyên môn duyệt. (Lưu ý: mỗi giáo viên soạn 02 đề, đảm bảo bộ đề gồm có: ma trận, bảng đặc tả, đề và đáp án theo đúng quy định).

- Tổ nhóm trưởng chuyên môn gửi các bộ đề kiểm tra về cho bộ phận chuyên môn nhà trường qua địa chỉ email: [email protected] Hạn chót:

+ Khối 9, 12: Hết ngày 17/4/2022.

+ Các khối còn lại: Hết ngày 23/4/2022.

 

Từ ngày 25/4/2022 đến 12/5/2022.

- Bộ phận văn thư căn cứ vào lịch kiểm tra cuối học kỳ 2 để chuẩn bị hồ sơ kiểm tra mỗi buổi cho học sinh, bao gồm: danh sách phòng kiểm tra, giấy kiểm tra, văn phòng phẩm phục vụ buổi kiểm tra.

- Tổ chức in sao đề kiểm tra. Lưu ý: chuẩn bị đầy đủ số lượng đề của các lớp theo các phòng kiểm tra trước ngày kiểm tra ít nhất một ngày, đảm bảo tính bảo tính bảo mật của đề kiểm tra theo quy định.

 

- Khối 9,12: Từ ngày 25/4/2022 đến 05/5/2022

 

 

- Khối 6,7,8,10,11: Từ ngày 09/5/2022 đến 14/5/2022

- Tổ chức kiểm tra cuối kỳ 2. Giáo viên coi kiểm tra theo lịch phân công.

- Sau mỗi buổi kiểm tra bộ phận văn thư tiến hành đánh mật mã, cắt phách và giao bài kiểm tra cho giáo viên được phân công chấm bài.

- Chậm nhất, sau 04 ngày kể từ ngày bộ môn tổ chức kiểm tra giáo viên nộp lại bài chấm, phiếu nhận định chất lượng bài kiểm tra về cho bộ phận văn thư (Cô Thủy Tiên) để hồi phách, sắp xếp bài kiểm tra đủ theo từng lớp và giao cho giáo viên.

- Giáo viên trả, sửa bài kiểm tra cho học sinh, sau đó thu lại bài và nộp cho văn thư để lưu theo quy định.

 

- Khối 9,12: Từ ngày 06/5/2022 đến 14/5/2022

- Khối 6,7,8,10,11: Từ ngày 16/5/2022 đến 20/5/2022

- Giáo viên bộ môn trả, sửa bài kiểm tra và hướng dẫn học sinh phúc khảo (nếu có).

- Tổ chức kiểm tra bổ sung và chấm phúc khảo (nếu có):

+ Khối 9, 12: ngày 09-10/5/2022 (dự kiến).

+ Các khối còn lại: ngày 16-17/5/2022 (dự kiến).

- Hoàn thành điểm số cuối kỳ 2 và cả năm.

+ Khối 9, 12: chậm nhất ngày 14/5/2022.

+ Các khối còn lại: chậm nhất ngày 20/5/2022.

 

 

IV. LỊCH KIỂM TRA CUỐI KỲ 2

 

NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Môn

Khối

T/g làm bài

Giờ phát đề

Môn

Khối

T/g làm bài

Giờ phát đề

Thứ Hai 25/4/2022

Hóa học

9, 12

45'

07g45'

 

Địa lí

45'

09g15'

Thứ Tư

27/4/2022

Vật lí

9, 12

45'

07g45'

GDCD

45'

09g15'

Thứ Sáu 29/4/2022

Sinh học

9, 12

45'

07g45'

Lịch sử

45'

09g15'

Thứ Tư

04/5/2022

Ngữ văn

9, 12

90’

07g30'

Tiếng Anh

60'

09g45'

Thứ Năm

05/5/2022

Toán

9, 12

90'

07g30'

Thứ Hai

09/5/2022

Ngữ văn

6,10,11

90'

07g30'

Ngữ văn

7

90'

13g15'

Thứ Ba

10/5/2022

Toán

6,10,11

90'

07g30'

Ngữ văn

8

90'

13g15'

Hóa học

8

45'

15g30'

Địa

10,11

45'

09g45'

Địa lí

7

Thứ Tư

11/5/2022

Tiếng Anh

6,10,11

60'

07g30'

Toán

7

90'

13g15'

Địa lí

8

45'

GDCD

45'

09g15'

GDCD

7,8

45'

15g30'

Thứ Năm

12/5/2022

KHTN

6

60'

07g30'

Toán

8

90'

13g15'

Vật lí

10,11

45'

Công nghệ

6

45'

09g15'

Lịch sử

7

45'

Sinh học

10,11

45'

Vật lí

7,8

45'

15g30'

Thứ Sáu

13/5/2022

LS-ĐL

6

60'

07g30'

Tiếng anh

7

60'

13g15'

Lịch sử

10,11

45'

Tin học

6

45'

09g15'

Sinh học

7,8

45'

15g00'

Hóa học

10,11

Thứ Bảy

14/5/2022

 

Tiếng anh

8

60'

13g15'

Lịch sử

8

45'

15g00'

                   

 

V. MỘT SỐ LƯU Ý

 

1. Giáo viên được phân công coi kiểm tra có mặt tại phòng giáo viên trước giờ phát đề kiểm tra 30 phút để nhận nhiệm vụ.

 

2. Khi giao - nhận bài kiểm tra, phải kiểm tra kỹ số lượng bài và có ký tên giao – nhận giữa các bên.

 

3. Trong thời gian tổ chức kiểm tra cuối kỳ 2 các môn kiểm tra tập trung, nhà trường tạm dừng các hoạt động giảng dạy của giáo viên bộ môn.

 

+ Khối 9, 12: từ ngày 25/4/2022 đến hết buổi sáng ngày 05/5/2022.

 

+ Các khối còn lại: từ ngày 09/5/2022 đến hết buổi kiểm tra cuối cùng của khối lớp đó.

 

4. Nhà trường chỉ giải quyết cho học sinh kiểm tra bổ sung nếu vắng vì lý do bệnh nhưng phải có giấy xác nhận của các cơ quan y tế có thẩm quyền.

 

5. Sau kiểm tra cuối kỳ 2, nhà trường tiếp tục thực hiện kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học đảm bảo hoàn tất chương trình học kỳ 2. Thời gian hoàn tất chương trình 15/5/2022. Thời gian còn lại của năm học dành cho việc tổ chức dạy học bổ sung, phụ đạo nhằm hoàn thành thời lượng dạy học theo qui định; tổ chức bồi dưỡng cho học sinh cuối cấp để tham gia các kỳ thi cuối cấp.

 

+ Khối 9, 12: giáo viên bộ môn giảng dạy lại từ chiều thứ năm ngày 05/5/2022.

 

+ Khối 6, 10, 11: giáo viên bộ môn giảng dạy lại từ chiều thứ sáu ngày 13/5/2022.

 

+ Khối 7, 8: giáo viên bộ môn giảng dạy lại từ sáng thứ hai ngày 16/5/2022.

 

6. Kết thúc kỳ kiểm tra, nhà trường gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo các thông tin báo cáo theo đường link được Phòng Giáo dục và Đào tạo cung cấp; Thực hiện nhập các số liệu, báo cáo chuyên môn trên hệ thống thông tin quản lí giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo đúng quy định; Gửi toàn bộ biên bản mở đề, bì đựng đề các môn do Phòng Giáo dục và Đào tạo ra đề về cô Ngọc Bích. Thời hạn cuối thứ Sáu ngày 20/05/2022.

 

7. Trong quá trình thực hiện, nếu Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo có chỉ đạo mới, nhà trường sẽ có hướng dẫn tiếp theo.

 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra cuối kỳ 2 năm học 2021 - 2022 của trường THCS và THPT Nhân Văn, đề nghị các tổ, nhóm chuyên môn, giáo viên bộ môn, các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, có gì chưa rõ, các thầy cô liên hệ bộ phận chuyên môn của nhà trường để được hướng dẫn kịp thời./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Tân Phú (để b/c);

- Phòng GDTrH (để b/c)

- Ban giám hiệu (để chỉ đạo);

- Tổ, nhóm trưởng chuyên môn (để thực hiện);

- GVBM, GVCN (để thực hiện);

- Lưu VT.

                  

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Minh Liên

 

 

 

838 lượt xem bài viết

Thống kê truy cập

Các hoạt động và cơ sở vật chất của trường

ĐIỀN THÔNG TIN - NHẬN ĐĂNG KÝ HỌC

Trường THCS và THPT Nhân Văn

- Địa chỉ: 17 Sơn Kỳ , P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú -Tp.HCM

- Phone: (028) 38 470 481 | (028) 3812 0076

- Fax: (028) 38 120 875 - Hotline: 0948 66 99 00 - 0902 40 60 61

- Email : [email protected]

- Facebook: https://www.facebook.com/nhanvanschool.edu

Liên hệ

Họ tên học sinh(*)
Trường bắt buộc

Địa chỉ
Invalid Input

Điện thoại(*)
Invalid Input

Email
Trường bắt buộc

Nội dung
Trường bắt buộc

Gửi ngay

ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC NĂM HỌC 2022 - 2023

Đăng ký

Họ tên học sinh(*)
Trường bắt buộc

Địa chỉ
Invalid Input

Điện thoại(*)
Invalid Input

Email
Trường bắt buộc

Khóa học quan tâm
Trường bắt buộc

Nội dung
Trường bắt buộc

Gửi ngay

mess.png

call.png